Covid-19: werknemers of zelfstandigen uit het buitenland

Een bedrijf dat tijdens de Covid-19-crisis een beroep doet op werknemers die uit het buitenland werden gedetacheerd of op seizoenarbeiders, moet met bepaalde aspecten rekening houden. FOD WASO geeft een overzicht van enkele aandachtspunten.

Informatie voor iedereen
Zorg ervoor dat niet enkel vaste werknemers, maar ook nieuwe werknemers, tijdelijke arbeidskrachten (stagiairs, uitzendkrachten, seizoenarbeiders, studenten, ...) en derden (werknemers van (buitenlandse) werkgevers van buitenaf of zelfstandigen) duidelijk op de hoogte zijn van de preventiemaatregelen die genomen zijn overeenkomstig de generieke gids (online op de site van FOD WASO) en in voorkomend geval de sectorgids die op de onderneming van toepassing is (lijst op de site van FOD WASO).[1]
 
Taal
Om ervoor te zorgen dat de informatie goed wordt begrepen, wordt deze best in de moedertaal van de gedetacheerde of seizoenwerker overgebracht. Check voor hun aankomst wat hun moedertaal is, zodat zij de maatregelen ook zeker zullen begrijpen. FOD WASO stelt sensibiliseringmateriaal ter beschikking in 17 talen dat hierbij kan helpen. Enkel als iedereen de maatregelen goed begrijpt en toepast, zullen deze voldoende effect hebben.
 
Onthaal
Duid een verantwoordelijke aan die erover moet waken dat bij het onthaal van deze werknemers ook de Covid-19-maatregelen worden meegedeeld en dat deze begrepen worden.
 
Administratieve maatregelen voor bepaalde sectoren
Wie als werkgever of gebruiker werkzaam is binnen de bouw-, schoonmaak-, vleesverwerkings-, landbouw- of tuinbouwsector, en tijdelijk een beroep doet op een in het buitenland wonende of verblijvende werknemer of zelfstandige voor het uitvoeren van werkzaamheden in de onderneming, is verplicht om een register bij te houden.[2] De gegevens uit het register mogen enkel gebruikt worden voor de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus, met inbegrip van het opsporen en onderzoeken van clusters en collectiviteiten op eenzelfde adres. Dit moet vernietigd worden na veertien kalenderdagen, te rekenen vanaf de datum van het einde van de betreffende werkzaamheden. Men hoeft deze gegevens niet te registreren voor grensarbeiders en evenmin wanneer het verblijf van de in het buitenland wonende of verblijvende werknemer of zelfstandige in België minder dan 48 uur duurt. Het register moet ter beschikking gehouden worden van de inspectiediensten.
 
Terugkeer uit een rode zone
Als de betrokken werknemers terugkeren uit een rode zone, moeten zij in quarantaine en moeten ze een test laten uitvoeren. Als de test positief is, zal er een contactonderzoek worden opgestart. In dat geval kan er ook een dergelijk onderzoek opgestart moeten worden in de onderneming, voor zover de werknemer in kwestie reeds contact zou hebben gehad met anderen op de werkvloer.
 
Bron: FOD WASO
 

[1] Zie ook ons artikel ‘Gidsen voor veilig werken in tijden van Covid-19’ over de generieke gids en de sectorgidsen.
[2] Art. 2bis van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, ingevoegd door het MB van 22 augustus 2020

 

: preventMail 29/2020