Asbestcementen daken: verbod op installatie van zonnepanelen

Dankzij verschillende gunstmaatregelen zijn zonnepanelen de laatste jaren erg populair geworden. Bij de FOD Werk liepen de voorbije maanden heel wat vragen binnen over dit onderwerp. Daarom besloot de FOD alle betrokkenen eraan te herinneren dat het verboden is om zonnepanelen te installeren op asbestcementen daken. Wanneer gewerkt wordt op de asbestcementen daken, kan het asbestcement immers beschadigd raken en bestaat de kans dat de installateurs (of in een latere fase herstellers) in contact komen met de asbestvezels. 

Het installeren van zonnepanelen op asbestcementen daken is bovendien strijdig met het koninklijk besluit van 16 maart 2006 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan asbest. Volgens dit KB moet blootstelling aan asbestvezels (die afkomstig zijn van asbestbevattende voorwerpen die vóór het in werking treden van het asbestverbod geïnstalleerd en/of in bedrijf gesteld zijn) vermeden worden. Indien dat niet mogelijk is, moet het contact zo veel mogelijk worden geminimaliseerd.

Werkzaamheden aan asbestbevattende materialen mogen enkel wanneer ze tot doel hebben de blootstelling aan asbest zoveel mogelijk te beperken of het materiaal te identificeren (onder anderen door monsterneming). Het beperken van de blootstelling kan op korte termijn (door het asbest bijvoorbeeld te fixeren, in te kapselen, te onderhouden om de integriteit ervan te behouden) of op lange termijn (door het te verwijderen).  

Bron: Verbod op installatie van zonnepanelen op asbestcementen daken, FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

: PreventActua 03/2012