Artikel 99 ARAB eindelijk opgeheven

Het Koninklijk Besluit van 19 mei 2010 tot opheffing van artikel 99 van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB) verscheen op 3 juni 2010 in het staatsblad. Dat artikel 99 was tot voor de publicatie van CAO 100 de enige regel in de Belgische welzijnswetgeving rond alcohol op het werk. Het verbood werknemers om alcohol mee te brengen naar de werkplaats.

Kader
De bepalingen rond het verplichte alcohol- en drugbeleid op het werk zijn vastgelegd in de collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) nr.100 van 1 april 2009 (meestal afgekort tot CAO 100). Deze CAO werd verbindend verklaard door het KB van 28 juni 2009, dat verscheen in het staatsblad van 13 juli 2009 (Koninklijk Besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 100 van 1 april 2009, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betreffende een preventief alcohol- en drugbeleid in de onderneming).

Artikel 99
Voor CAO 100 in werking trad, bevatte de regelgeving rond welzijn op het werk slechts één enkele bepaling rond alcohol op het werk: artikel 99 van het ARAB.
Artikel 99 maakte deel uit van hoofdstuk II – Bepalingen betreffende de hygiëne op de arbeidsplekken. Hoofdstuk II is op zijn beurt ondergebracht in Titel II : Algemene bepalingen betreffende de arbeidshygiëne alsmede de veiligheid en de gezondheid van werknemers.
Het artikel stipuleert dat: “Het is verboden gedistilleerde alcoholische dranken en gegiste dranken met een gehalte van meer dan 6% volume alcohol binnen te brengen in de fabrieken, werkplaatsen en bureaus alsmede op elke arbeidswerf, de bijhorigheden inbegrepen”.
Enkel het meebrengen van alcoholische dranken met een alcoholpercentage van meer dan 6% naar het werk was dus verboden. In theorie was het de werkgever dus toegestaan om bijvoorbeeld alcoholische dranken zoals bier ter beschikking te stellen van de werknemers in de kantine of het bedrijfsrestaurant.
Het verbod om alcohol binnen te brengen was bovendien enkel van toepassing op de werknemers en bevatte bovendien ook geen regels rond het gebruik ervan. Artikel 99 sprak alleen over het meebrengen in de onderneming.
Dat binnenbrengen moest beschouwd worden als een actieve daad (een handeling door de werknemer zelf). Het laten binnenbrengen door anderen viel niet onder het toepassingsgebied en was in principe dus niet verboden. De werkgever was slechts in overtreding wanneer hij niet controleerde of de werknemers alcohol meebrachten. Artikel 99 bevatte bovendien ook geen bestraffingen voor de werknemers die het verbod overtraden.

Opgeheven
In oktober 2008 publiceerde de Nationale Arbeidsraad (NAR) zijn advies over de invoering van een alcohol- en drugsbeleid op het werk (advies nr. 1655 – 10 oktober 2008). In dat advies gaf de NAR aan dat het in het kader van de nieuwe CAO noodzakelijk was om een groter aantal bepalingen rond alcoholgebruik op het werk in te voeren en artikel 99 op te heffen.
Dit alles leidde uiteindelijk tot de opheffing van artikel 99.

: PreventActua 12/2010