Arbeidsinspectie: Welke impact op de arbeidsongevallen?

Een aantal onderzoeken bekijken welk effect inspecties hebben op het verbeteren van de veiligheid en gezondheid in bedrijven. Een recent gepubliceerde studie maakt een analyse van alle beschikbare onderzoeken.

Analyse van bestaande gegevens
In de meeste landen controleren inspecteurs of de arbeidsplaats voldoet aan de wettelijke eisen. Deze inspecties kosten veel geld en bekijken niet het geheel van de werkplekken. Om na te gaan wat het effect is van de controles op de verbetering van de veiligheid en gezondheid op het werk, analyseerden onderzoekers de resultaten van bestaande onderzoeken.

Tegengestelde resultaten
De resultaten tonen aan dat bepaalde inspecties leiden tot meer respect voor de wettelijke bepalingen. Inspecties met boetes kunnen leiden tot een vermindering van het aantal arbeidsongevallen en meer respect voor de wetgeving op korte termijn in kleine bedrijven. Meer gedetailleerde inspecties en regelmatige inspecties leiden wellicht niet tot meer respect voor de wettelijke bepalingen.
Twee studies wilden ook de impact bekijken van de inspecties op de werkgelegenheid en de levensduur van bedrijven. Geen van beide studies kon een negatief effect ontdekken.
Kwalitatieve onderzoeken hebben aangetoond dat werknemers voorstander zijn van inspecties in hun bedrijf ook al twijfelen ze aan de effectiviteit omdat ze zo zelden gebeuren en omdat inbreuken op de wetgeving slechts tijdelijk kunnen worden opgelost tot aan de volgende inspectie.

Beperkte impact
De auteurs van de analyse besluiten dat inspecties inderdaad het aantal arbeidsongevallen op lange termijn verminderen, maar wellicht niet op korte termijn. De bewijzen die gevonden zijn in de studies zijn zwak tot erg zwak omdat de resultaten elkaar vaak tegenspreken. De grootte van de impact is dan ook onzeker en varieert van 3 tot 23% vermindering van het aantal arbeidsongevallen.
Om betere indicatoren te hebben, moeten er studies gevoerd worden op grote schaal die rekening houden met de verschillende inspectiemethodes.

Bron: The Cochrane Library
 

: PreventMail 2013/161