Belgische instemming met de maritieme Conventie van de IAO

De ministerraad van 19 april 2013 heeft een voorontwerp van wet houdende instemming met de Conventie van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) (Genève, 23 februari 2006) goedgekeurd. Waarover gaat het?

Kader
De Conventie  bevordert fatsoenlijke leef- en arbeidsomstandigheden voor zeelui en loyalere concurrentievoorwaarden op internationaal niveau. Daarnaast stelt ze billijke, minimale maar toch gedetailleerde, uniforme en dwingende regels op voor heel de maritieme sector.
Het Verdrag is de vierde van de internationale reglementering van de sector en vult de fundamentele conventies van de Internationale Maritieme Organisatie aan (het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee (1974, SOLAS), het Internationaal Verdrag betreffende de normen voor zeevarenden inzake opleiding, diplomering en wachtdienst (1978 - STCW) en het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen - 1973).

De maritieme Conventie
De conventie verzamelt in één tekst het geheel van de normen die vastgesteld zijn in een zestigtal conventies en aanbevelingen over de maritieme arbeid aangenomen door de IAO sinds 1920. Ze consolideert aldus het internationaal recht in een ware arbeidscode van de wereld voor het maritieme transport. Door het geheel van de arbeids- en levensomstandigheden aan boord, de gezondheids- en veiligheidsomstandigheden op het werk te behandelen, samen met de sociale zekerheid, maakt de conventie het voortaan mogelijk om de arbeidsomstandigheden  in de doelstellingen van de inspecties van de schepen op te nemen.

In België
Met 1,08% van de maritieme wereldhandel neemt België de 9e plaats in op de lijst van 25 grootste zeehandelsnaties. Onze baggervloot verzorgt maar liefst 28% van de wereldwijde bagger- en havenontwikkeling. In België bedraagt de omzet van de zeevaart € 1900000000. Deze sector stelt ongeveer 8.000 mensen te werk.

In werking
De conventie treedt in werking op 20 augustus 2013 voor de staten die ze hebben bekrachtigd (meer dan 30 landen).
De Belgische wetgeving zal conform dit nieuwe internationale instrument zijn als tegelijk een ander wetsontwerp wordt aangenomen voor de controle en toepassing van de conventie die het principe zal invoeren van regelmatige inspecties en een systeem van certifiëring en verklaring van conformiteit.
De verdragen zijn een gemengde bevoegdheid. De gewesten en hemeenschappen hebben ze op hun beurt goedgekeurd.
 

: PreventActua 09/2013