Coronavirus & werk

De uitbraak van het coronavirus heeft de wijze waarop we leven en werken grondig gewijzigd. Lees al onze artikels over het coronavirus.

Coronamaatregelen

Vanuit Prevent willen we maximaal meewerken aan de indijking van de verspreiding van het coronavirus. Kom je langs bij Prevent? Lees dan onderstaande richtlijnen.

Covid-19: aantal aangiften en aanvragen bij Fedris

Op 11 augustus 2020 publiceerde Fedris, het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s, een update van de cijfers in verband met Covid-19 als beroepsziekte. Deze hebben betrekking op de aangiften van gevallen van Covid-19 en de aanvragen tot schadeloosstelling.

Covid-19: FFP-maskers en ventielklep

De ventielklep (of het uitademventiel) op een FFP-masker biedt de gebruiker meer comfort. In tijden van corona moet echter rekening worden gehouden met het feit dat, afhankelijk van de constructie van de ventielklep, de lucht die door de drager via het ventiel wordt uitgeademd, het buitenmilieu kan verontreinigen.

Covid-19: werknemers of zelfstandigen uit het buitenland

Een bedrijf dat tijdens de Covid-19-crisis een beroep doet op werknemers die uit het buitenland werden gedetacheerd of op seizoenarbeiders, moet met bepaalde aspecten rekening houden. FOD WASO geeft een overzicht van enkele aandachtspunten.

Coronamaatregelen hebben positief effect op ziekteverzuim

Uit cijfers van hr-dienstenverlener SD Worx blijkt dat het ziekteverzuim uitzonderlijk laag ligt: in juli 2020 was er 20 procent minder kort ziekteverzuim dan in juli van het jaar ervoor. Ook bij het overheidspersoneel ligt het ziekteverzuim nu veel lager. Dit zou voor een groot stuk te danken zijn aan de coronamaatregelen.

Covid-19: herziening bestaande risicoanalyses nodig

De coronamaatregelen komen zo frequent in het nieuws dat ze de aandacht voor andere risico’s dreigen te verdringen. Ook in tijden van corona moeten organisaties en bedrijven echter voldoende blijven inzetten op hun preventiebeleid ter bestrijding van arbeidsongevallen. In de krant De Tijd waarschuwen twee preventieadviseurs van de verzekeringsmaatschappij AXA voor een eenzijdige benadering van veiligheid in deze coronatijden.

Covid-19: EU-richtsnoeren voor seizoenarbeid

Grensoverschrijdende seizoenarbeiders kunnen kwetsbaarder zijn voor onzekere werk- en leefomstandigheden door de tijdelijke aard van hun werk. In sommige gevallen kunnen zo’n problemen het risico op clusters van Covid-19 vergroten. Daarom publiceerde de Europese Commissie richtsnoeren om de gezondheid van seizoenarbeiders te beschermen tijdens de coronacrisis.

Meer illegale biociden op Belgische markt sinds coronacrisis

Sinds de aanvang van de Covid-19-crisis is het aantal illegale biociden op de Belgische markt gestegen. Uit controles van de FOD Volksgezondheid blijkt dat heel wat gescreende ontsmettingsmiddelen en alcoholgels geen toelating hebben om in België verkocht te worden of niet erkend zijn om ingezet te worden tegen de verspreiding van Covid-19.

Covid-19 en hoge temperaturen: ventilatie van de werkplek

Het Franse ministerie van Werkgelegenheid heeft een fiche gepubliceerd met aanbevelingen voor het gebruik van ventilatie-, luchtverversings- en airconditioningapparaten om het risico op besmetting met Covid-19 te beperken op de werkplek.

Wat kan/moet de werkgever doen wanneer een werknemer terugkomt uit een ‘oranje zone’?

Er heerst onduidelijkheid rond de te nemen stappen voor wie terugkomt uit een ‘oranje zone’. Reizigers die terugkeren uit een oranje zone, worden namelijk niet verplicht om een coronatest te ondergaan of in quarantaine te gaan. Zij krijgen enkel het advies om zich te laten testen bij de huisarts. Wat moet de werkgever doen als een werknemer terugkeert uit een dergelijke zone?

Covid-19-tests op het werk: geen akkoord

De sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk gaan niet akkoord met het voorstel dat werkgevers vrijblijvend coronatests kunnen aanbieden aan hun werknemers. Hieronder hun argumenten.

Gidsen voor veilig werken in tijden van Covid-19

Voor het ondersteunen van bedrijven bij het nemen van gepaste maatregelen in tijden van Covid-19, zijn er gidsen beschikbaar. De generieke gids bevat de maatregelen die gelden voor alle ondernemingen en aanvullend zijn er verscheidene sectoren die sectorale gidsen, checklists of protocollen hebben opgesteld. Op de toepassing van deze maatregelen wordt toezicht uitgeoefend door de inspectie zoals vastgelegd in het Sociaal Strafwetboek.

Desinfectietunnels en uv C-lampen: risico’s voor de gezondheid

Sommige ontsmettingstechnieken ingezet om de verspreiding van Covid-19 tegen te gaan, zijn niet steeds doeltreffend en kunnen zelfs risico’s inhouden voor de gezondheid. De Hoge Gezondheidsraad (HGR) waarschuwt voor de gevaren van desinfectietunnels en uv C-lampen.

Eerste hulp op het werk: aanpassingen tijdens de Covid-19-pandemie

Om hulpverleners te beschermen terwijl ze een slachtoffer verzorgen, moeten bepaalde EHBO-handelingen tijdelijk worden aangepast in het kader van de Covid-19-pandemie (een chirurgisch masker en handschoenen dragen en indien mogelijk de social distancing met het slachtoffer respecteren). Het Franse Institut national de recherche et de sécurité (INRS) geeft hierbij enkele tips.

Mondmaskers en een warme werkomgeving

Een van de preventiemaatregelen in het kader van de Covid-19-pandemie is het dragen van een mondmasker. Tijdens de zomer kan dit echter gepaard gaan met thermische belasting. Het Canadese Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST) geeft enkele tips.

Jobstudenten en SARS-CoV-2 als biologisch agens van groep 3

De indeling van SARS-CoV-2 als biologisch agens van groep 3 heeft een discussie op gang gebracht over jobstudenten. Aangezien biologische agentia van groep 3 en 4 op de lijst van verboden agentia staan voor jongeren, zou het gevolg kunnen zijn dat jobstudenten uitgesloten worden van heel wat jobs (bv. in de horeca). De FOD WASO legt uit dat dit slechts voor een beperkt aantal jobs het geval is.

Sterke daling van het aantal arbeidsongevallen tijdens de lockdown

Het aantal arbeidsongevallen in België is tijdens de lockdown sterk afgenomen, aldus Fedris, het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s. Dat staat te lezen op sudinfo.be.

QR-codes voor veilige heropstart na de lockdown

Vias institute voorzag verschillende plaatsen in haar kantoor van stickers met QR-codes. Deze codes maken het mogelijk om medewerkers tijdig te informeren wanneer ze met een besmette collega in contact kwamen.

Covid-19: ontvlambare handgel

Werknemers die klanten bezoeken, hebben vaak hydroalcoholische gel in hun wagen liggen. Het gebruik van dit product is echter niet zonder gevaar. Waarop moet men specifiek letten? Kan alcoholgel ontbranden bij hoge temperaturen? Het Institut national de recherche et de sécurité (INRS) beantwoordt deze vragen.

Covid-19 en gedragsverandering

Door de coronacrisis wordt van medewerkers gevraagd om zich anders te gedragen dan hiervoor. Hoe moeilijk is het om ons gedrag aan te passen? En hoe kunnen we dit volhouden?

Opinie: Leeftijdsdiscriminatie en Covid-19

Onlangs heeft het nationaal mensenrechteninstituut Unia benadrukt dat men bij het versoepelen van de coronamaatregelen moet oppassen voor leeftijdsdiscriminatie. Praktisch gezien is dat volgens arbeidsarts Edelhart Kempeneers echter niet zo eenvoudig, maar deontologisch gezien kan hij zich wel vinden in het standpunt van Unia.

Covid-19: erkenning als beroepsziekte uitgebreid naar cruciale sectoren

Covid-19 was al erkend als beroepsziekte voor werknemers die actief zijn in de gezondheidszorg. Deze erkenning wordt nu uitgebreid naar werknemers die werkzaam waren in de cruciale sectoren tussen 18 maart en 17 mei 2020. Het uitvoeringsbesluit is verschenen in het staatsblad van 8 juli 2020. 

Het basaal reproductiegetal R0

Het basaal reproductiegetal R0 is een begrip dat tijdens de coronacrisis vaak aan bod kwam in de media. Dit getal kan echter aanleiding geven tot een verkeerde representatie, misinterpretatie en foutieve toepassing. Daarnaast werden we ook nog eens overstelpt met allerhande andere getallen en grafieken. Arbeidsarts Wim Van Hooste schept in dit artikel duidelijkheid over het belang van het basaal reproductiegetal tijdens de Covid-19-pandemie.

Covid-19-toolbox voor uitzendarbeid

Ondernemingen zijn verplicht maatregelen te treffen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Maar hoe zit het met de verplichtingen rond informatie-uitwisseling tussen de gebruiker, het uitzendbureau en de uitzendkracht met betrekking tot het voorkomen van risico’s in verband met Covid-19?

Tijdelijke schorsing van de verkiezingsprocedure: de wet is verschenen

De wet van 4 mei 2020 tot regeling van de opschorting van de procedure sociale verkiezingen van het jaar 2020 ingevolge de coronavirus COVID-19-pandemie verscheen in het Belgisch Staatsblad van 13 mei 2020. Het principe is dat de respectieve rechten en verplichtingen van alle belanghebbenden worden bevroren in de staat waarin ze zich bevinden op datum van de tijdelijke schorsing van de verkiezingsprocedure.

Covid-19 en de taken van de preventiedienst

De opdrachten van de preventiedienst zijn bepaald in de codex over het welzijn op het werk. Ook tijdens de Covid-19-pandemie moet de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk blijven functioneren om zijn opdrachten te vervullen.

Biologische agentia en Covid-19

De specifieke bepalingen over biologische agentia zijn opgenomen in de Codex welzijn op het werk. De codex deelt biologische agentia in vier gevarengroepen in en legt beheersingsmaatregelen op in functie van deze gevarengroepen. Door een wijziging van de Europese richtlijn over biologische agentia wordt het SARS-CoV-2-virus (ook wel Covid-19 of coronavirus genoemd) ingedeeld in groep 3.

Vrijwillige brandweerlieden en ambulanciers verzekerd tegen beroepsziekten

Tot nu toe waren vrijwillige brandweerlieden en ambulanciers die voor de hulpverleningszones werken, niet gedekt door een beroepsziekteverzekering. Door een wijziging in de wetgeving kunnen ze voortaan op dezelfde bescherming kunnen rekenen als hun professionele collega’s.

Covid-19: referentiedocument mondmaskers voor niet-professioneel gebruik

Veilige mondmaskers zijn cruciaal bij de exitstrategie. Daarom creëerde het Bureau voor Normalisatie (NBN), samen met een reeks sectorexperten, een gids met duidelijke kwaliteitsregels voor mondmaskers voor niet-professioneel gebruik.

Covid-19: welke verdunning bleekwater gebruiken om te reinigen?

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is een goede hygiëne erg belangrijk. Om grote oppervlakken te reinigen, kan men bleekwater gebruiken, maar met welke verdunning?

Opgepast voor legionella na heropstart bedrijf

Wanneer bedrijven, horecazaken en sportzalen heropstarten na de lockdown door het coronavirus, is het belangrijk om de leidingen goed te spoelen zodat alle bacteriën weg zijn en een mogelijke legionellabesmetting uitgesloten wordt.

Opinie: Met een ‘niet-opgeleide’ bevolking geen efficiënte zachte lockdown. De link tussen preventie en een veerkrachtige samenleving

België bevindt zich vandaag (5 april 2020, n.v.d.r.) op een derde plaats wereldwijd als het gaat over het risico om te sterven aan Covid-19, na Italië en Spanje. Tegelijk is er een economische catastrofe in de maak. Dan is de ‘zachte’ lockdown op z’n minst geen onverdeeld succes te noemen, ondanks de goede bedoeling van een theoretisch degelijk en intelligent concept.

Opinie: EHBO in tijden van corona

Omwille van de epidemische verspreiding van het SARS-CoV-2-virus gelden er sinds kort (dit artikel werd geschreven in april 2020, n.v.d.r.) nieuwe richtlijnen in België over eerste hulp in tijden van corona, zoals onlangs nog gepubliceerd op de website van het Rode Kruis. Deze zijn gebaseerd op het document van de Belgische Reanimatieraad (BRC) met ethische principes en richtlijnen. Arbeidsarts Edelhart Kempeneers formuleert enkele bedenkingen bij deze richtlijnen.

Controles en rol van de arbeidsinspectie in coronatijden

De RTBF meldt dat volgens minister van Werk Nathalie Muylle de slechte resultaten van de bedrijven die door de arbeidsinspectie worden gecontroleerd, gerelativeerd moeten worden. In een persbericht herinnert zij aan de specifieke rol van de arbeidsinspectie bij de controle op de preventiemaatregelen tegen het coronavirus.

Covid-19: Procedure terugkeer naar het werk voor niet-verzorgenden

Maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan hebben gevolgen voor de terugkeer van zieke werknemers. De externe preventiedienst Cesi stelde hier een korte procedure voor op. Hieronder een overzicht van wat er moet gebeuren wanneer niet-verzorgenden willen terugkeren naar het werk nadat zij symptomen van of een besmetting met het coronavirus hebben gehad.

Corona en toepassing van de Welzijnswet

De voorbije weken publiceerde de FOD WASO meerdere omzendbrieven, in de eerste plaats gericht aan de externe diensten (zowel de EDPB’s als de EDTC’s) over de manier waarop zij hun opdrachten in deze ongewone tijden moeten uitvoeren. We vatten deze hieronder kort samen.

De (toekomstige) psychosociale impact van Covid-19 op organisaties En de cruciale rol van de preventieadviseur

De coronacrisis heeft niet enkel een impact op onze fysieke, maar ook op onze mentale gezondheid. Wanneer ondernemingen geleidelijk aan terug de activiteiten hervatten, is het van groot belang om zich hiervan bewust te zijn. We worden immers langzaam wakker in een nieuwe realiteit, zowel op privé- als werkvlak. Elke fase van dit ‘wakker worden’ brengt andere aandachtspunten met zich mee.

Getuigenis: Prevent in tijden van corona

De coronacrisis heeft een grote invloed op vele bedrijven. Kledingwinkels, horecazaken, scholen, ... moeten verplicht de deuren gesloten houden. Bedrijven die wel open mogen blijven, laten hun werknemers zoveel mogelijk thuiswerken. Hoe gaat Prevent om met de coronacrisis? Wij vroegen het aan Marc De Greef, gedelegeerd bestuurder van Prevent.

Covid-19: tips in beelden

Op verschillende websites zijn handige infographics e.d. te vinden met tips in verband met Covid-19.

Opinie - Thuiswerk door coronacrisis: bitterzoet voor mensen met beperking

Om de verspreiding van het SARS-CoV-2-virus te vertragen, heeft de Belgische overheid maatregelen genomen. In opvolging hiervan faciliteren tal van werkgevers nu een thuiswerkbeleid, en zijn flexibele en deeltijdse werkorganisaties plots geen probleem meer. Deze plotse noodgedwongen innovatieve werking is positief, maar wellicht ook een beetje bitterzoet voor mensen met een beperking die hier al jaren tevergeefs naar vragen.

Coronavirus: checklist voor de werkvloer

Een mogelijke besmetting met het coronavirus op de werkvloer vormt een arbeidsrisico waar de werkgever zijn werknemers tegen moet beschermen. Dit risico moet net als alle andere risico’s geëvalueerd worden samen met de bevoegde interne of externe preventiedienst. FOD WASO heeft een checklist voor zelfcontrole opgesteld.

Enkele interessante websites over corona

De pers overspoelt ons met een continue stroom berichten over Covid-19. Het vraagt echter wat zoekwerk naar specifieke informatie in verband met werkgerelateerde contacten met het coronavirus. Hieronder een aantal degelijke internationale publicaties.

NBN: normen pbm medische sector tijdelijk gratis in strijd tegen Covid-19

Door de coronacrisis is er een grote vraag naar mondmaskers en andere pbm voor de medische sector. Hierdoor scholen veel ondernemingen zich halsoverkop om. Om dit te vergemakkelijken gaf de Europese Commissie de opdracht aan alle normalisatiebureaus die lid zijn van CEN-CENELEC om normen voor mondmaskers en andere persoonlijke beschermingsmiddelen voor medici tijdelijk gratis aan te bieden. Het Bureau voor Normalisatie (NBN) stelt volgende normen ter beschikking:

Covid-19: ECHA vraagt afwijking autorisatievereisten biociden

Om de vervaardiging en levering van desinfecterende middelen op de Europese markt te vergemakkelijken tijdens de Covid-19-crisis, werkt ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) samen met de Europese Commissie aan speciale regelingen die afwijkingen van de normale autorisatievereisten voor biociden mogelijk maken.

Zware sancties voor niet-naleving van anticoronamaatregelen

Werkgevers die zich niet houden aan de maatregelen van de regering om het coronavirus te bestrijden, riskeren zware sancties.

prevent@Home: onze zorg voor de gezondheid van de thuiswerkers

Gezondheid en continuïteit

Door de razendsnelle verspreiding van het coronavirus maakt de hele wereld op dit ogenblik een ongeziene gezondheidscrisis mee. Bedrijven moeten drastische maatregelen nemen om de gezondheid van hun medewerkers en klanten te beschermen en om indien mogelijk de continuïteit van de productie en de dienstverlening te verzekeren. 

Covid-19: ademhalingsmaskers

Het Covid-19-virus wordt overgedragen via neusvocht, speeksel en druppeltjes die we uitstoten bij het praten, hoesten of niezen. Welk type beschermingsmasker kan men best gebruiken: een chirurgisch masker of een FFP-masker? Het Franse Institut national de recherche et de sécurité (INRS) geeft een antwoord op deze vraag.

Ontsmetten van ‘arbeidsmiddelen’: smartphone, muis, toetsenbord

Met het oog op de indijking van het coronavirus is het erg belangrijk om de smartphone, het toetsenbord en de muis regelmatig te ontsmetten. Hieronder geven we enkele tips van Le Figaro en dr. Johan Sterckx, arbeidsarts en hygiënist.

Tips voor online vergaderingen

Covid-19 als beroepsziekte

Covid-19 is erkend als beroepsziekte door Fedris, het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s. Personen met Covid-19 die werkzaam zijn in de gezondheidszorg en een duidelijk verhoogd risico lopen, komen in aanmerking voor schadeloosstelling wegens beroepsziekte. Wie niet in de gezondheidssector werkt, kan eventueel erkend worden via het ‘open systeem’.

Telewerken: veilig op het internet

Door de coronacrisis moeten werknemers maximaal proberen te telewerken. Mensen met slechte bedoelingen zien een gemakkelijke prooi in deze nieuwe telewerkers, die dikwijls gestresseerd zijn door de quarantainemaatregelen en door de angst voor het virus, en die bovendien vaak weinig ervaring hebben met telewerken. Hoe kan men de bescherming van vertrouwelijke bedrijfs- en klantgegevens garanderen en het vlotte verloop van essentiële bedrijfsprocessen, zoals facturatie en aankopen, blijven verzekeren? 

Coronavirus: hoe risicopersonen opsporen?

Aangezien de werkgever verantwoordelijk is voor de gezondheid en de veiligheid van zijn werknemers, moet hij in de huidige coronacrisis proberen om risicosituaties te identificeren en kwetsbare werknemers in zijn bedrijf op te sporen. Hoe kan dit wanneer de gezondheidsgegevens vertrouwelijk zijn?

Sociale verkiezingen 2020 uitgesteld

De Nationale Arbeidsraad heeft, in advies nr. 2160 van 24 maart 2020, de opschorting van de sociale verkiezingsprocedure officieel bevestigd: de verkiezingen zullen dus niet plaatsvinden tussen 9 en 24 mei 2020. De Raad stelt voor de verkiezingen te houden tussen 16 en 29 november 2020. De procedure wordt vanaf dag X+36 stilgelegd. 

Coronavirus: kan het via de airco verspreid worden? - UPDATE

Er zijn nieuwsberichten verschenen waarbij wordt aangegeven dat het coronavirus SARS-CoV-2 zich zou kunnen verspreiden via het ventilatiesysteem. Betekent dit dan ook een verhoogd risico op besmetting voor kantoormedewerkers? Edelhart Kempeneers, arts-specialist in de arbeidsgeneeskunde, geeft een antwoord op deze vraag.

Covid-19: beschikbaarheid van pbm en medische hulpmiddelen

De Europese Commissie wil de beschikbaarheid van pbm en medische hulpmiddelen waarborgen om adequate bescherming te bieden tijdens de uitbraak van Covid-19. Daarom heeft zij een aanbeveling gedaan om de procedures voor conformiteitsbeoordeling en markttoezicht flexibeler te maken en tegelijkertijd een adequaat niveau van gezondheidsbescherming te waarborgen.

Corona: ontsmetten werkoppervlak na besmetting

Een werknemer is besmet met het coronavirus. Hij/zij gaat uiteraard in ziekteverlof, maar best wordt ook het werkoppervlak nog eens extra ontsmet. Welke producten dient men te gebruiken? Arts-specialist in de arbeidsgeneeskunde Edelhart Kempeneers beantwoordt deze vraag.

WHO: maatregelen voor bedrijven tegen coronavirus

De WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) publiceerde een lijst met te nemen maatregelen voor bedrijven om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Covid-19 en pandemic preparedness planning

Nu de uitbraak van het nieuwe coronavirus Covid-19 een officiële pandemie geworden is, met ook een epidemische verspreiding in Italië, lijkt het enkel een kwestie van tijd voordat de nieuwe virusvariant zich ook in België epidemisch zal gaan verspreiden. Bedrijven kunnen zich hierop voorbereiden met een pandemic preparedness planning.

De strijd tegen het coronavirus in Europa: verschillende manieren van aanpak

De uiteindelijke beslissing over maatregelen ter bestrijding van het coronavirus (Covid-19) ligt bij de nationale overheden. Dat gaf de directrice van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) aan tijdens een interview met Euractiv op 10 februari 2020. Hoe verloopt dat precies in Europa? En in België, Frankrijk en Nederland? Een kort overzicht.

Het 2019-nCoV-virus of het coronavirus

Sinds eind december 2019 is er een epidemie gaande in China. In andere landen zijn ondertussen ook verschillende gevallen bevestigd. De ziekte wordt veroorzaakt door een nieuw coronavirus 2019-nCoV en de situatie evolueert snel. Hier volgt een kort overzicht van de aandoening en de maatregelen die bedrijven kunnen treffen.